Site logo

Villkor

1. Introduksjon

Vi er stolte vår digitale portal og vil sørge for at du opplever den som trygg og effektiv.

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

2. Partene

Selger er Mimrelink.
Alle produkter selges og pakkes fra Mimrelinks adresse; Hovsveien 11, 3075 Berger, Norge.

Kontaktinfo:
E-post: [email protected]
Tlf: 48450402
Org. nr.: 929.115.309
Foretaksnavn: Mimrelink – Nordengen

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som Mimrelink før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til Mimrelink.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra Mimrelink i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betaling

Mimrelink har kun forhåndsbetaling for varen via Klarna eller Vipps. Med Klarna kan kjøper velge å betale med kredittkort eller debetkort, utsette betalingen med 30 dager eller nedbetale over 6 mnd. med en fast sum pr. mnd.

Mimrelink tilbyr ikke faktura.

6. Frakt og levering

Ved kjøp av en profiltjeneste mottar kjøper et unikt QR-skilt som produkt og en minneside i samme avtale. Mimrelink leverer kun QR-skiltet i fysisk form/produkt, da profilen kun er en digital tjeneste.

Leveringstiden på QR-skiltet fra bestillingsdato er mellom 3 – 12 arbeidsdager, avhengig av hvilken ukedag bestillingen blir gjort. Alle QR-skilt blir produsert fortløpende, og sendt til kjøper innen 12 dager.

  • Alle skilt blir pakket og sendt som brevpost.
  • All frakt er inkludert i prisen.

Alle minnesider og bestillinger som sendes inn må manuelt godkjennes av Mimrelink før de blir publisert og produsert. Dette blir gjort fortløpende innenfor en tidsramme på 0 til 1 arbeidsdag.

7. Risiko for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varen levert i tråd med punkt 6.

8. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi Mimrelink melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom Mimrelink ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til Mimrelink uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller Mimrelink har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Mimrelink kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Mimrelink er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Mimrelink har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt  tilbake.

9. Forsinkelse og manglende levering – kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom Mimrelink ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra Mimrelink.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra Mimrelink. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som Mimrelink ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for Mimrelink at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at Mimrelink oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Dersom Mimrelink ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre Mimrelink til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom Mimrelink ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis Mimrelink nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet Mimrelink om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres produktet etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom Mimrelink godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor Mimrelinks kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

10. Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi Mimrelink melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til Mimrelink bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Mimrelink kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder Mimrelink urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Mimrelink har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

11. Garanti

Garanti som gis av Mimrelink, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

12. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er Mimrelink. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan Mimrelink, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at Mimrelink skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at Mimrelink skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

13. Hvis feil etter godkjent publisering av profilen

Hvis kjøper oppdager en feil eller uriktig informasjon på profilen som er opprettet, kan kjøper enten redigere/endre dette selv helt kostnadsfritt, eller kontakte Mimrelink for hjelp til: [email protected]

14. Konfliktløsning

Klager rettes til Mimrelink innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500  eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

 

Klarna logo
Visa logo
Mastercard logo
Vipps logo
sv_SE